Act Constitutiv Asociatie de Proprietari – Anexa la statut

Noi, subsemnatii, proprietari asociati, am consimtit la constituirea ASOCIATIEI DE PROPRIETARI din localitatea …, str. …, nr. …, bl… , Sector/Judet …, asociatie nonprofit, nonguvernamentala, apolitica cu scop socio-administrativ, avand ca obiect de activitate asigurarea condiţiilor de funcţionare din punct de vedere juridic, economic şi tehnic, de administrare şi de exploatare a clãdirii care are în componenţa sa locuinţe sau spaţii cu altă desţinaţie aflate în proprietate individuală exclusivă de drept public ori de drept privat, cât şi a spaţiilor, construcţiilor, dotarilor şi instalaţiilor, aflate în proprietate comună indivizibilă, aferentă condominiului.

Constituirea se face in baza Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a legii, precum si a celorlalte acte normative ale statului roman,

Semnat azi: _______________

Nr. crt. Numele si prenumele proprietarului Semnatura